Kunnskapsgrunnlaget til ny Innlandsstrategi er publisert

Den nye Innlandsstrategien skal oppdateres på bakgrunn av ny kunnskap om fylket.

Illustrasjon over hoveddelene i kunnskapsgrunnlaget i bikubeform - Klikk for stort bilde Innlandet fylkeskommune

I dag, 20. oktober, markerer vi FNs statistikkdag med å publisere kunnskapsgrunnlaget til ny Innlandsstrategi. 

Gå til kunnskapsgrunnlaget

Regional planstrategi

Innlandsstrategien er vår regionale planstrategi. I en slik strategi skal vi redegjøre for regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål. Det er det nye fylkestinget som skal vedta den nye Innlandsstrategien i løpet av 2024.

For å gjøre dette må vi ha kunnskap. Derfor har fylkeskommunen utarbeidet et kunnskapsgrunnlag. Skal vi ta gode veivalg for framtida, må vi vite hvor vi står. Vi må også vite hva som er utfordringene i Innlandet og hva vi har mulighet til å gjøre noe med.

Seks temaer

Kunnskapsgrunnlaget er delt inn i seks temaer:

  • Sosial bærekraft
  • Miljømessig bærekraft
  • Økonomisk bærekraft
  • Samfunnssikkerhet
  • Samarbeid og demokrati
  • Folkehelseoversikten

De tre første temaene framhever de tre dimensjonene i FNs bærekraftsmål. Samfunnssikkerhet framheves på grunn av aktuelle globale og lokale hendelser, som krig og klimaendringer. Samarbeid er en forutsetning for all utvikling.

Folkehelseoversikten er lovpålagt for alle fylkeskommuner, og vi har valgt å legge den inn i kunnskapsgrunnlaget for Innlandsstrategien.

Utfordringer

Innlandet har utfordringer innenfor alle temaene, men når vi identifiserer disse, kan vi også finne løsninger.

Blant utfordringene er nedbygging av arealer som fører til tap av biologisk mangfold, ødelagte kulturminner, endring av kulturlandskap og forurensning. Vi har også høye klimagassutslipp fra vei og jordbruk.

Vi har utfordringer med å skaffe nok strøm til bedriftene i fylket. Vi er dårligst på innovasjon og bedriftene i Innlandet sliter med å få ansatte med riktig kompetanse.

Innlandet har høy andel personer med lav inntekt og en høy andel uføre. I tillegg er vi fylket med høyest andel eldre og lavest andel unge under 20 år. 

Muligheter

For å møte utfordringene, har vi sett på hvilke muligheter som finnes i Innlandet.

Vi kan blant annet ha en bærekraftig arealforvaltning, der vi ivaretar naturen. Vi kan samordne planleggingen av bolig, areal og transport, slik at vi ser de ulike behovene i sammenheng.

Vi kan også satse på en sirkulær økonomi der vi utnytter ressursene våre bedre. 

Vi kan legge til rette for å få flere folk i arbeid. At folk har jobb er viktig for den enkelte, men også for samfunnsøkonomien.

Vi kan gjøre lokalsamfunnene attraktive med gode bomiljøer og arenaer for blant annet kultur, idrett og friluftsliv.

Framdrift for ny strategi

Våren 2023 har fylkeskommunen arrangert fire medvirkningskonferanser over hele fylket: på Koppang i Stor-Elvdal, Rudi Gård i Gudbrandsdalen, Sand i Nord-Odal og Gjøvik.

Anbefalingen om å endre Innlandsstrategien blir overlevert det nye fylkestinget i slutten av oktober. Kunnskapsgrunnlaget er et vedlegg til denne saken.

Vinteren 2024 skal fylkeskommunen arrangere åpne innspillsmøter.

Planen er å sende forslaget til den nye Innlandsstrategien på høring i april 2024. Fylkestinget skal vedta den nye Innlandsstrategien i oktober 2024.