Hvordan skal vi bruke arealene våre?

Det gir areal- og naturregnskapet for Innlandet svaret på. Portalen ble lansert på verdens våtmarsdag 2. februar.   

Bildet viser et myrområde. - Klikk for stort bilde Innlandet fylkeskommune, Nina Hildre.

Innlandet fylkeskommune har utarbeidet et areal- og naturregnskap som skal bidra til en bærekraftig arealforvaltning i kommunene i regionen.

Bedre arealutnyttelse er nødvendig 

Det har vært økning i nedbygging av areal i Innlandet over tid. Framover har kommunene i Innlandet planlagt å bygge ned ytterligere arealer. 

Det planlegges for nedbygging av 20 000 dekar myr og 10 000 dekar dyrket mark. Det meste av arealene som det planlegges å bygge ned (planreservene) er satt av til fritidsboligformål.  

– Bruk og vern av arealer vil i de kommende årene bli mer krevende. Dette fordi vi over noen generasjoner stadig har tatt i bruk urørt natur. Vi ser at en bedre og mer bærekraftig arealutnyttelse er nødvendig, sier fylkesordfører Thomas Breen (Ap).  

Han sier videre at fylkeskommunen sin intensjon med verktøyet er å gi kommuner og innbyggere bedre og enklere oversikt over totaliteten på natur- og arealbruk.

– Gjennom sammenstilling av kunnskap blir dette et effektivt verktøy å bruke for kommunene i framtida.  

Gå til portalen for areal- og naturregnskapet

Gir en enkel oversikt  

Det er 8000 vedtatte arealplaner i Innlandets 46 kommuner. Halvparten av disse er over 20 år gamle. Kommunene bør ha en planlegging tilpasset dagens og framtidas behov. 

Areal- og naturregnskapet gir oss status på hvor mye vi legger beslag på av arealer og natur. I tillegg skal det fortelle oss hva vi planlegger å gjøre med arealet vårt i framtida. 

I areal- og naturregnskapet får kommunene en enkel oversikt over: 

  • størrelsen på arealer som er tatt i bruk til ulike formål 
  • størrelsen på arealer som er planlagt for framtidig bruk i kommunenes arealplaner (planreserver) 
  • hvilken type natur som er utsatt for utbygging

Arealregnskapet vil bli supplert med et natur- eller økosystemregnskap når kunnskapsgrunnlaget for dette er tilstrekkelig. 

Les mer om arealregnskapet her

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål knyttet til areal- og naturregnskapet for Innlandet, ta kontakt med:

Faglige og tekniske spørsmål knyttet til bruk av portalen sender du på e-post til Innlandsstatistikk.