10 000 flere innbyggere de neste ti årene

Flere vil flytte til Innlandet, ifølge prognosene. Samtidig øker antall eldre i distriktene.

Eldre mann snakker til to unge damer og en ung mann i skog - Klikk for stort bilde Mostphotos

Befolkningsutviklingen er et viktig grunnlag for politikk og planlegging på flere samfunnsområder. I dag kom Statistisk Sentralbyrå (SSB) med nye framskrivninger av befolkningen.

Ifølge framskrivningenes hovedalternativ vil Innlandets befolkning vokse med om lag 10 000 personer i løpet av de neste ti årene. Det tilsvarer en folkevekst på 3 %. 

I Norge ventes en samlet folketilvekst på 3,5 % fram mot 2034. Størst vekst ventes i Akershus (10 %) og Oslo (7 %). Nordland har lavest vekst og her ventes etter hvert en folketallsreduksjon.

Framskrivningene kommer i flere alternativer. Om vi anvender noen av de øvrige alternativene ser vi at veksten kan bli mellom 0 og 7 %. Framskrivninger er usikre og tall er derfor oppgitt i avrundede sifre. Tallene bør brukes sammen med lokalkunnskap og flere av framskrivingsalternativene bør vurderes. 

De ferske framskrivningene presenterer en høyere folketallsvekst enn framskrivningene som kom for to år siden, særlig på kort sikt. Det skyldes forventninger om større innvandring.  

Vekst i de fleste Innlandskommuner

De neste ti årene ventes det vekst i 29 av våre 46 kommuner.  

Den største veksten framskrives i de største kommunene: Hamar (3 000 personer), Lillehammer (2 000 personer), Stange (1 500 personer), Gjøvik (1 500) og Ringsaker (1 000).

I prosent finner vi størst vekst i mindre kommuner: Engerdal (16 %), Vang (13 %) og Åmot (10 %).  

Generelt er det større byer og kommuner rundt disse byene som får vekst, mens mindre distriktskommuner har en svakere folketallsutvikling. Flere flytter og innvandrer til byene og bynære strøk. De som flytter til byene og innvandrer er relativt unge og i fruktbar alder. 

Samtidig har mange distriktskommuner få fødte og en høy eldreandel. Dødeligheten går opp med høyere eldreandel, samtidig som levealderen øker. Som følge av dette treffer aldringen av befolkningen distriktskommunene hardere. 

Sentraliseringen er forventet å fortsette, men har blitt bremset av et mer desentralisert innvandringsmønster den siste tiden, særlig på grunn av innvandringen fra Ukraina. 

Flere eldre

Befolkningsøkningen i fylket skjer i utstrakt grad i de eldre aldersgruppene. I dag utgjør befolkningen over 67 år 21 % av befolkningen. Om ti år ventes den å utgjøre 24 % av befolkningen. 

Det blir stadig færre i arbeidsfør alder til å forsørge den økende andel eldre i befolkningen. Samtidig går antallet barn og unge ned. Utviklingen kan få betydning for kommunenes tjenestetilbud og kompetansebehovet. 

Det er de små distriktskommunene som har den høyeste eldreandelen, mens de større og mer sentrale kommunene vil få en lavere eldreandel i befolkningen. I ni Innlandskommuner ventes over 30 % av befolkningen å være eldre enn 67 år.  

Den framskrevne eldrebølgen i Norge vil likevel bli svakere enn i flere sammenlignbare land i Europa. Det skyldes blant annet at Norge har hatt en høy innvandring av yngre personer sammenlignet med andre land i Europa.

Flere innvandrere

Innvandringen er det som bidrar med størsteparten av folketilveksten i fylket i framskrivningen. Om dette slår til, vil innvandringen veie opp for det markante fødselsunderskudd vi har i fylket. Det betyr også at innvandrere vil utgjøre en stadig større andel av befolkningen.

Mange innlandskommuner får størstedelen av folketilveksten fra innvandring. Uten innvandring ville mange flere av våre kommuner få reduksjon i folketallet. 

Få fødte 

Innlandet har i dag landets laveste fruktbarhet. Kommuner med en ung befolkning vil typisk få et høyere antall fødte enn kommuner med en eldre befolkning. Antallet kvinner i fruktbar alder i kommunen er avgjørende for det totale antallet fødsler. Mange innlandskommuner har få kvinner i fruktbar alder og derfor få fødsler. 

Flere tilflyttere til vårt fylke

Det framskrives størst tilflytting til østlandsområdet, inkludert innlandskommuner. Ifølge prognosene vil Innlandet få innenlandsk fraflytting blant de opp til 35 år, og innenlandsk nettotilflytting i aldersgruppen 35+.  
De fleste kommunene på Vestlandet og i Nord-Norge vil få innenlandsk fraflytting. 

Finn tallene for din kommune

Du finner tall for din kommune her på Innlandsstatistikk. Rapporten med folketallsprognoser er nederst på vår temaside om befolkningsutvikling. 

Gå til temasiden om befolkningsutvikling.