8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

FNs bærekraftsmål 8- anstendig  arbeid og økonomisk vekst - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 8 har som mål å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land fram mot 2030.

For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha jobber. For at det skal kunne skje må vi skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser.

Det betyr at vi må inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørge for et fast og trygt arbeidsliv og redusere uformelt og svart arbeid. 

Fakta om mål 8 i Innlandet

Innlandet står for 6 % av den totale verdiskapingen i Fastlands-Norge

Verdiskapingen i Innlandet var på omtrent 145 milliarder i 2018. BNP per innbygger er lavere i Innlandet enn i Norge for øvrig (Kilde: SSB).

Mange jobber i offentlig sektor

Omtrent 35 % av de sysselsatte i Innlandet jobber i offentlig sektor, mot 32 % i Norge (Kilde: SSB, 2019-tall).

Gjennomføringen i de videregående skole øker

Av de som startet videregående opplæring i Innlandet i 2013 hadde 77 % fullført fem år senere (studieforberedende) og seks år senere for yrkesfag. Det er en forbedring fra forrige år på 0,4 prosentpoeng. I Norge var det 78 % som fullførte. 

Lavere utdanningsnivå

Omtrent 25 % av befolkningen har høgskole- eller universitetsutdanning.
Innlandet ligger under landsgjennomsnittet.

Status for mål 8 i Innlandet

Innlandet fylke har rike ressurser som gir store muligheter for framtidas grønne næringer, og som kan utgjøre en forskjell både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hva gjør Innlandet fylkeskommune?

En positiv arbeidsplassutvikling er viktig for regional og lokal utvikling. Bortfall av arbeidsplasser vil over tid medføre fraflytting og redusere tilflytting. Dette vil igjen redusere mulighetene for å utnytte ressursene i Innlandet.

Verdiskaping og utvikling av næringslivet i Innlandet handler ikke bare om antall arbeidsplasser. Like viktig er hva slags arbeidsplasser, med tanke på kompetanse, arbeidsforhold og lønnsnivå.