7. Ren energi til alle

FNs bærekraftsmål 7 - ren energi for alle - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 7 har som mål å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle. 

Alle mennesker skal ha tilgang til energi. Energien skal være pålitelig, bærekraftig, moderne og ikke alt for dyr. 

Tilgang på energi står i sentrum av nesten alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Det kan dreie seg om jobber, sikkerhet, klimaendringer, matproduksjon eller muligheter for økt inntekt.

Verden beveger seg mot renere energi for alle, men det er langt igjen. I dag bruker rundt 3 milliarder mennesker forurensende energi til matlaging, noe som utsetter dem for farlig luftforurensning. Rundt 840 millioner mennesker er uten tilgang til elektrisitet. Halvparten av disse bor i Afrika sør for Sahara.

Fakta om mål 7 i Innlandet

Mest vannkraft

Det ble produsert 9 310 gigawattimer elektrisk kraft i Innlandet i 2019. Det aller meste (96,2 %) kommer fra vannkraft. Resten kommer fra vindkraft (3,4 %) og varmekraft (0,4 %). 

Størst klimagassutslipp fra vegtrafikk

Vegtrafikk står for mer enn 40 % av de direkte klimagassutslippene i Innlandet.

Flest biler per innbygger og landets eldste bilpark

Innlandet har den høyeste andelen personbiler per innbygger i Norge.
Innlandet har også landets eldste bilpark. Gjennomsnittsalderen for personbiler i Innlandet er over 13 år, mens landsgjennomsnittet er 10,7 år.

Få elbiler, men flest ladepunkter

Bare 3,3 % av bilparken i Innlandet er elektrisk. Men vi er fylket med flest ladepunkter.

Status for mål 7 i Innlandet

Hva gjør Innlandet fylkeskommune?

Økte investeringer i fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft bidrar til å nå målet om bærekraftig utvikling. Samtidig bidrar det til å sikre matproduksjonen og å gi nye arbeidsplasser.

Staten, fylkeskommunen og kommunene skal være forbilder for andre byggeiere ved å ta i bruk energieffektive tiltak. Det offentlige skal drifte sine bygg slik at energibruken reduseres og klimagassutslippene holdes lavest mulig. 

Husholdninger skal få tilgang til relevant informasjon og veiledning, samt økonomiske støtteordninger til effektivisering og omlegging av energibruken som ellers ikke ville blitt gjort.