3. God helse og livskvalitet

FNs bærekraftsmål 3 - god helse og livskvalitet - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 3 har som mål å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.  

Den generelle helsen til nordmenn er god. Forventet levealder i Innlandet er nesten 83 år for kvinner og 78 år for menn. Norge har litt høyere forventet levealder enn andre land i Norden.

Det norske helsesystemet gir et godt tilbud til befolkningen. Helsetjenestene som gis, også tannhelsetjenester, skal være tilgjengelige for folk uavhengig av hvor de bor. Det kan være nødvendig å sentralisere noen helsetjenestetilbud for å sikre tilgang på tjenester av god kvalitet fra helsepersonell med riktig kompetanse.  

Fakta om mål 3 i Innlandet

Høy grad av trivsel

I Innlandet opplever størstedelen av befolkningen høy grad av trivsel. Det fremgår av Levekårsundersøkelsen fra Oppland i 2018 og Livskvalitet- og nærmiljøundersøkelsen i Hedmark 2019.

Større sykefravær i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet var 6,4 % pr 2. kvartal 2020 i Innlandet (Norge 5,7 %). Kvinner har høyere sykefravær enn menn. Muskel-/skjelettplager og psykiske plager er de vanligste arbeidsrelaterte helseplagene (Kilde: SSB).

Innlandet blant fylkene med flest uføre

Innlandet er blant de tre fylkene som har flest uføre: 14 % av befolkningen mellom 18 og 67 år er uføre. Det tilsvarer mer enn 31 000 personer (Kilde: NAV).

Flere med overvekt og fedme 

I Innlandet hadde 25 % av dem som var inne til sesjon i perioden 2016–2019 overvekt eller fedme. En av tre nordmenn er overvektige eller har fedme. På 1960-tallet hadde bare om lag 5 % av norske middelaldrende menn fedme (Kilde: FHI 2017).

For høyt inntak av salt

Inntaket av salt er anslått til 10 gram per person per dag,
mens anbefalt inntak er på maksimum 6 gram. En regner med at omtrent 3/4 av saltet kommer fra industribearbeidet mat (Kilde: FHI, 2017-tall).

Status for mål 3 i Innlandet 

Temaene i boksene over er et utvalg av noen utfordringer. Men helse påvirkes av svært ulike faktorer. Helse er ikke rettferdig fordelt og dessverre er noen uheldige og blir syke selv om de lever sunt.

Befolkningen må ha tilgang på helsetjenester med høy kvalitet. Det er også viktig at alle samfunnsområder er bevisste på hvordan deres arbeidsfelt kan påvirke befolkningens helse. 

Hva gjør Innlandet fylkeskommune?