14. Livet i havet

FNs bærekraftsmål 14 - livet under vann - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 14 har som mål å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Livet på jorden er avhengig av havet. Temperaturen, kjemien, strømningene og livet i havet er det som driver de globale systemene som gjør det mulig for menneskene å leve på jorda.

Over halvpartene av oksygenet vi puster inn kommer fra havet. Ettersom milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet må det gjøres mye mer for å beskytte havet.

En bærekraftig måte å bruke havene på i framtiden innebærer å stanse overfiske og hindre forsøpling og forurensning slik at dyreliv og korallrev ikke er utryddingstruet.

 

 

Mål 14 i Innlandet 

Miljøutfordringene i havet kan i liten grad løses i de kystnære områdene alene, og alle må bidra til å løse de utfordringene vi står overfor.

Havet er en svært viktig kilde til ressurser og verdiskapning. Dette er også viktig for oss i Innlandet, selv om vi ikke er et kystfylke.

Vannet som renner i vassdragene i Innlandet ender til slutt opp i Oslofjorden og havet. Våre utslipp vil derfor til syvende og sist påvirke de kystnære havområdene. Dette er sårbare områder med komplekse økosystemer, som det er nødvendig å ta særlige hensyn til. CO2 er den viktigste faktoren for havforsuring.

Nedbørsfeltene i våre områder drenerer til innsjøer og elver som ender opp i havet, og måten vi forvalter vassdragene i Innlandet på vil til slutt påvirke kystområdene. Næringstilførsel, søppel, miljøgifter, salt og mikroplast påvirker vannmiljøet. Tiltak vi gjennomfører for å bedre vannmiljøet vil også komme kystvannet til gode.

Plast er i ferd med å bli et av våre største miljøproblemer. Forsøpling langs vassdragene våre har fått stor oppmerksomhet de siste årene, og antall ryddeaksjoner i Innlandet har økt betydelig.

Den gjennomsnittlige surheten i havoverflaten har økt på verdensbasis. Menneskelige utslipp av CO2 er den viktigste faktoren for forsuringen av havet. Dette fører til skader på økosystemene, tap av biologisk mangfold og reduksjon i ressurser som kan høstes

Her finner du statistikk for mål 14 i Innlandet:

Kunnskap og statistikk om vann i Innlandet ligger i kapittel 3 i Kunnskapsgrunnlaget for Innlandsstrategien .

Vann-nett.no er en portal som viser generell informasjon om hvilke vannregioner vi har innenfor Innlandet, areal for ulike typer forekomster av vann, samt tilstand på overflatevann. 

SSB viser hvordan Norge ligger an på globale og nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene. De nasjonale indikatorene er ment å supplere de globale indikatorene.