NAV bedriftsundersøkelse

Tall for 2023 er nå tilgjengelige i Innlandsstatistikk.

Bilde av en kvinne ved en pult - Klikk for stort bildeNAVs bedriftsundersøkelse, sykepleier Unsplash, Brooke Cagle Hvert år gjennomfører NAV en omfattende bedriftsundersøkelse på nasjonalt nivå.

Undersøkelsen går ut til virksomheter i både offentlig og privat sektor, samt offentlig forvaltning i alle fylker.

Utvalget av bedrifter er basert på en tilfeldig og representativ utvelgelse blant virksomheter med tre eller flere ansatte.

Høy svarprosent

I 2023 ble 1174 bedrifter i Innlandet valgt ut til å delta i undersøkelsen, og svarene ble hovedsakelig innhentet gjennom telefonintervjuer. Totalt besvarte 1 104 bedrifter undersøkelsen, noe som tilsvarer en imponerende svarprosent på 94.

Resultatene er basert på bedriftenes forventninger for perioden februar/mars 2023 til februar/mars 2024.

Mer enn én av fem bedrifter forventer en økning i antall ansatte

I perioden fra februar/mars 2023 til februar/mars 2024 forventer 22 % av bedriftene at de trenger mer arbeidskraft, mens 67% forventer uendret bemanningsbehov. Kun 11 % av bedriftene forventer nedgang i denne perioden

Sju sektorer forventer ingen nedgang. Dette gjelder sektorene "Produksjon av elektriske og optiske produkter", "Produksjon av maskin og utstyr", "Finansiering og forsikringsvirksomheter", "Bergverksdrift og utvinning", "Tekstil og lærvarer", "Petroleum og kjemiske produkter", og "Treforedling og grafisk produksjon".


Et stort behov for rekruttering av personell i helsesektoren

Blant bedriftene som deltok i undersøkelsen har det blitt identifisert et behov for å ansette hele 3282 nye arbeidere. Av de forventede stillingene er 34 % (1129 stillinger) innenfor helse- og sosialtjenestesektoren, 14% (457 stillinger) er innen bygge- og anleggsvirksomheter, og 11 % (357 stillinger) er innen eiendomsdrift, forretningsmessige og faglige tjenester.

Når vi ser på forventet arbeidskraftsbehov per yrke ser vi at det er en mangel på 325 helsefagarbeidere, 300 sykepleiere og 125 personer innen andre helseyrker. Disse tre yrkesgruppene utgjør omtrent 23 % av den forventede arbeidskraften som bedriftene planlegger å ansette i perioden.

En av fem virksomheter sliter med å skaffe kvalifiserte søkere

I Innlandet opplevde 21,2 % av bedriftene enten å få "for få kvalifiserte søkere eller ingen kvalifiserte søkere" i det hele tatt på stillingene de annonserte. Til sammenligning var denne prosentandelen 22 % for hele landet. Troms og Finnmark hadde den høyeste andelen med 28 %, mens Oslo hadde den laveste andelen med 18 %.

Blant bedriftene i Innlandet som deltok i undersøkelsen, klarte 16,5 % av dem ikke å ansette noen, og 7,7 %endte opp med å ansette personer med lavere eller annen formell kompetanse. Til sammenligning var disse prosentene 16 % og 10 % på landsbasis.

Se flere resultater fra NAVs bedriftsundersøkelse under NAVs bedriftsundersøkelse under Arbeidsliv her i Innlandsstatistikk.


En fullstendig rapport kan leses på NAVs egne hjemmesider.