Fritidsboliger

Innlandet er Norges største hyttefylke, med nesten 90 000 fritidsboliger. Det utgjør om lag 20 prosent av all bygningsmasse i Norge registrert til fritidsformål. 

Størst, og stadig større

Innlandet har nesten 90 000 fritidsboliger, og er med dette størst i landet, tett etterfulgt av Viken.

Ringsaker er den største hyttekommunen i Norge med nesten 7300 fritidsboliger. Nest størst i landet er Trysil, med godt over 6900 fritidsboliger.

Det har vært en stadig vekst i antall fritidsboliger for hele Norge, men i Innlandet har veksten vært større.

Størrelse

Gjennomsnittlig størrelse på hytter i Innlandet er 68 kvadratmeter (kvm).

Det er stor variasjon i størrelsen på hytter, og det spriker fra små hytter til fritidsboliger på flere hundre kvadratmeter.

Dersom man ser på gjennomsnittsstørrelse av fritidsboliger ut fra når hyttene ble registrert, indikerer dette at størrelsen på hyttene har vokst. Hytter registrert i Innlandet på 70-tallet, hadde en gjennomsnittlig størrelse på rett under 60 kvm. Hytter registrert i Innlandet de siste 10 årene har en gjennomsnittlig størrelse på over 87 kvm.

Det er store variasjoner også mellom kommunene. I Vang og Øyer er generelt hyttene større enn i Elverum og Alvdal.

Arealbruk

Innlandet er det fylket i landet som har mest areal knyttet til fritidsboliger.

Trysil og Ringsaker er kommunene i Innlandet som har størst arealbruk (km2) knyttet til fritidsboliger, mens Lom og Vestre Toten ser ut til å ha minst areal brukt til fritidsboliger per 2023.

Energiforbruk

Innlandet er det fylket som har høyest forbruk av energi knyttet til fritidsboliger. Energiforbruket til hytter og fritidsboliger har økt betydelig de siste 10 årene.

I 2022 fant vi høyest forbruk i Trysil, mens Våler og Elverum hadde lavest energiforbruk knyttet til fritidsboliger.

Omsetning og salg

Selv om Innlandet er fylket med flest fritidsboliger, er det ikke fylket med høyest pris på hyttene. Oslo, Viken, Agder, samt Vestfold og Telemark har generelt høyere gjennomsnittspris enn Innlandet, Likevel ser vi en relativ høy gjennomsnittlig pris også i Innlandet, på over 2,9 millioner kroner i 2022.

Også her er det store forskjeller mellom kommunene i Innlandet. 

Gjennomsnittspris varierer fra 5,5 millioner i Øyer i 2020, til i overkant av 600 000 i Sør-Odal.

Tetthet

Alt i alt, har vi færre fritidsboliger per kvadratkilometer i Innlandet sammenlignet med mange av de andre fylkene.

Likevel ligger om lag 60 % av alle hyttene i Innlandet  innenfor såkalte fritidsbyggområder. Det betyr at de fleste hyttene i Innlandet ligger i områder hvor det ligger minst 5 andre hytter i nærheten.

Positivt for næringslivet

Analyser fra virkningene av fritidsboligutbygging i Innlandet viser at fritidsboligutbygging har stor betydning for bygge- og anleggssektoren lokalt. Det gir en positiv impuls inn i lokaløkonomien under byggeperioden, særlig hvis utbyggingen gjøres av lokale bedrifter og lokal arbeidskraft. 

Størst betydning for lokaløkonomien har for øvrig handelen av varer og tjenester som gjøres av deltidsinnbyggere. Jo oftere hyttene er i bruk, desto mer handles lokalt og lokalprodusert, og desto høyere blir den lokale verdiskapingen

Usikkert for kommuneøkonomien på sikt

Det er knyttet usikkerhet til kommunenes utgifter til fritidsboligutvikling i dag og framover i tid.  Analyser av virkninger av fritidsboligutbygging i Innlandet viser at kommunenes utgifter til deltidsinnbyggerne kan komme til å øke mer enn kommunenes inntekter fra deltidsinnbyggerne fram mot 2050. En viktig årsak til antagelsen er økte helseutgifter som følge av flere eldre deltidsinnbyggere. 

Les mer om estimerte utfall for næringslivet og kommuneøkonomien i Innlandet hos Menon (2023). 

Kunnskapsstatus om fritidsboliger i Innlandet

Kunnskapsstatus om fritidsboliger i Innlandet fra Østlandsforskning, 2021